Misja
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Szpak Magdalena   |  Data wpisu: 2016-03-09  |  Data wytw.: 2016-03-09
Drukuj
Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom zamieszkującym na terenie Gminy Roźwienica znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie patologii społecznej i pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań w sposób powodujący zwiększenie zadowolenia klientów Ośrodka oraz wzrost zaufania do jego pracowników.

Dla wypełnienia misji Kierownik wyznaczył następujące cele główne:

  • przestrzeganie norm etycznych, sumienne i rzetelne wykonywanie przez pracowników swoich obowiązków z zachowaniem godności klientów i własnej,

  • przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw,

  • nieustanne doskonalenie i podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,

  • optymalizacja procesów decyzyjnych, kontrola i doskonalenie działalności Ośrodka,

  • dbałość o środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie,

  • doskonalenie dostępności usług, w tym doskonalenie funkcjonującego systemu komunikowania się z klientami,

  • ochrona zasobów Ośrodka, w tym danych osobowych klientów,

  • polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów, 

  • monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłe ich doskonalenie, 

  • ukształtowanie wśród pracowników przekonania o tym, że „za jakość pracy Ośrodka odpowiadamy wszyscy i wszyscy tworzymy jego wizerunek”.

Wyrażam przekonanie, że kontrola jakości pracy Ośrodka i doskonalenie systemu zarządzania realizowane przez Kierownika, Głównego Księgowego, i pracowników umożliwią coraz lepsze zaspakajanie potrzeb klientów pomocy społecznej. Konsekwencją zamierzeń będzie postrzeganie Ośrodka jako efektywnej, skutecznej i nowoczesnej samorządowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, działającej według międzynarodowych standardów. Deklaruję osobiste zaangażowanie we wdrażaniu i doskonaleniu przyjętych w organizacji metod zarządzania, zapewniając warunki do realizacji Polityki Jakości.

                                                            Zofia Kaciuba

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 

Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
Zatwierdził do publ.: Zofia Kociuba Wytworzył: Szpak Magdalena
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 1161
Ilość dokumentów w dziale: 1