Ochrona danych osobowych
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Szpak Magdalena   |  Data wpisu: 2018-06-05  |  Data wytw.: 2018-06-05
Drukuj

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 1.       Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować:

 • listownie, na adres: Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica
 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: gopsrozwienica@wp.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: (0-16) 622-58-22

 2.      Z kim możecie się Państwo kontaktować

 Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Jakuba Kłaka, z którym można się kontaktować:

 • listownie, na adres: Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica
 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod.gops@rozwienica.itl.pl

 3.      Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1)      W przypadku zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (dotyczy realizacji zadań własnych lub zadań zleconych Administratorowi) na podstawie właściwych przepisów prawa, Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO m.in w celu:

 • przyznawania  i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej
 • przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
 • zawierania kontraktów socjalnych,
 • sporządzania kart informacyjnych do celów pomocy społecznej,
 • sporządzania decyzji i wydawania zaświadczeń,
 • wszczęcia procedury tzw. „Niebieskiej Karty”,
 • przyjmowania i wydawania Kart Dużej Rodziny.

 2)      W przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania środków publicznych oraz wykazania realizowanych zadań,

3)      W przypadku zawarcia lub wykonania umowy, Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy.

 4.      Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych

 Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy,
 • podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy Sądowi, Policja, Urzędy Pracy, placówki oświatowe oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
 • podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów zawartych z Administratorem danych osobowych, takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą np. banki.

 5.      Jak długo dane osobowe będą przechowywane

 Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
 • w zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji umowy - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz przez okres uprawniający do dochodzenia roszczeń.

 6.      Jakie przysługują Państwu prawa

 Przysługuje Państwu, prawo do:

 • dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • przenoszenia danych.

 Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

 7.      Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne

 W zakresie dotyczącym zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, natomiast odmowa ich podania będzie wiązać się z brakiem możliwości załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy.

 W zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji umowy – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie wiązać się z brakiem możliwości zrealizowania umowy.

 8.      Czy Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
Zatwierdził do publ.: Wytworzył:
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Paweł Wiśniowski   |  Data wpisu: 2018-05-25  |  Data wytw.: 2018-05-25
Drukuj

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy , został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

 • listownie, na adres: Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica
 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres:iod.gops@rozwienica.itl.pl
Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
Zatwierdził do publ.: Zofia Kaciuba Wytworzył: Paweł Wiśniowski
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Szpak Magdalena   |  Data wpisu: 2013-12-20  |  Data wytw.: 2013-12-20
Drukuj

Polityka prywatności - użycie technologii ciasteczek (ang. cookies)

Ten serwis wykorzystuje technologie ciasteczek (ang. cookies). Cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do używanego przez niego urządzenia końcowego (przeglądarki internetowej).

W serwisie pliki cookies wykorzystywane są do:

 • zapamiętywania identyfikatora sesji użytkownika,
 • zapisywania preferencji użytkownika (wersja kolorystyczna, wielkość czcionki, itp.),
 • odnotowywania udziału w sondzie/ankiecie,
 • odnotowywania wykorzystania formularzy elektronicznych np. zgłoszenie kandydatury w rekrutacji na stanowisko urzędnicze, wniosek o udostępnienie informacji publicznej, itp.

Informujemy, że ustawienia dotyczące plików cookies można samodzielnie zmienić w przeglądarkach internetowych. Możliwe jest całkowite wyłączenie obsługi plików cookie. Jednak może to spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla wykorzytania w/w plików cookies.

Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób możesz zmienić ustawienia dotyczace wykorzystywania plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych.

 • Mozilla Firefox
  Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność. W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.

 • Google Chrome
  Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu): Ustawienia Google Chrome > pozycja: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji: Prywatność trzeba kliknąć przycisk: Ustawienia treści > wybrać odpowiednie ustawienia.

 • Internet Explorer
  Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność. W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe> Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.

Wprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Podmiot publikujący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy
Zatwierdził do publ.: Zofia Kaciuba Wytworzył: Szpak Magdalena
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 604
Ilość dokumentów w dziale: 3